On view

100 Years of José Vermeersch:

A vue

Honderd jaar gele­den zag José Vermeersch het levens­licht in Bissegem bij de Leie. Alweer een kwart­eeuw gele­den stierf hij slechts enke­le kilo­me­ters ver­der in Lendelede. Zijn beel­den had­den daar­en­te­gen allang het tij­de­lij­ke met het eeu­wi­ge ver­wis­seld. Zodra ze uit de oven kwa­men kre­gen ze een per­ma­nen­te aan­we­zig­heid als teken van het altijd bewe­gen­de leven. Maar dat ging niet van­zelf. Het kost­te Vermeersch een half kun­ste­naars­le­ven om zijn stem te vin­den.” — Matthias Depoorter

De hoofd­ten­toon­stel­ling van 100 jaar José Vermeersch wordt geor­ga­ni­seerd in het unie­ke ate­lier van José Vermeersch in Lendelede. Er wordt een selec­tie gemaakt van sculp­tu­ren uit hoofd­za­ke­lijk pri­vé-col­lec­ties. Je ont­moet er de essen­tie van oeu­vre van José Vermeersch. De expo in het Atelier Vermeersch, waar ook de voor­ma­li­ge werk­plek te bezoe­ken zal zijn, wordt aan­ge­vuld met een nieu­we docu­men­tai­re van film­ma­kers Jan Dhondt en Patrick Mahieu. Zij inter­vie­wen men­sen die José Vermeersch per­soon­lijk en van nabij heb­ben gekend.

De gemeen­te Lendelede brengt de wan­del­rou­te, die bezoe­kers langs belang­rij­ke plaat­sen uit het leven van José Vermeersch gidst, in her­werk­te en uit­ge­brei­de ver­sie uit. Geluidsfragmenten uit de film zul­len via QR-codes op belang­rij­ke loca­ties in de gemeen­te te horen zijn. 

  • Vernissage: 16.Sep2022, 19:30
  • vrijdag: 10:00 — 18:00
  • zaterdag: 10:00 — 18:00
  • zondag: 10:00 — 18:00
  • Adres: Lampernisbeekstraat 3x, 8860 Lendelede
Screenshot 2022 04 11 at 19 42 28
Archive